LJ河内分分彩开奖接口API演示:以下内容为LJ河内分分彩开奖接口返回的JSON格式示例数据。 除开奖号首位以*显示外,其余内容和格式与正式接口内容完全相同(注:同一开奖接口可包含1个或多个彩种、且期数和数据格式可以自行选择)
根部属性为彩种英文名称,expires为接口到期时间,term为开奖期次,time为开奖时间,nextTerm为下一期的期次,nextTime为下一期的开奖时间
{
 "hnffc1": {
  "name": "LJ河内分分彩",
  "expires": "2023-06-07 06:56:07",
  "message": "",
  "opens": [
   {
    "term": "202306070415",
    "number": "*,6,7,4,4",
    "time": "2023-06-07 06:55:00"
   },
   {
    "term": "202306070414",
    "number": "*,0,3,9,4",
    "time": "2023-06-07 06:54:00"
   },
   {
    "term": "202306070413",
    "number": "*,0,3,0,0",
    "time": "2023-06-07 06:53:00"
   },
   {
    "term": "202306070412",
    "number": "*,1,4,9,9",
    "time": "2023-06-07 06:52:00"
   },
   {
    "term": "202306070411",
    "number": "*,8,6,4,2",
    "time": "2023-06-07 06:51:00"
   },
   {
    "term": "202306070410",
    "number": "*,1,8,3,6",
    "time": "2023-06-07 06:50:00"
   },
   {
    "term": "202306070409",
    "number": "*,0,7,0,9",
    "time": "2023-06-07 06:49:00"
   },
   {
    "term": "202306070408",
    "number": "*,7,9,1,6",
    "time": "2023-06-07 06:48:00"
   },
   {
    "term": "202306070407",
    "number": "*,2,1,8,1",
    "time": "2023-06-07 06:47:00"
   },
   {
    "term": "202306070406",
    "number": "*,4,0,9,3",
    "time": "2023-06-07 06:46:00"
   }
  ]
 }
}