SG飞艇开奖接口API演示:以下内容为SG飞艇开奖接口返回的JSON格式示例数据。 除开奖号首位以*显示外,其余内容和格式与正式接口内容完全相同(注:同一开奖接口可包含1个或多个彩种、且期数和数据格式可以自行选择)
根部属性为彩种英文名称,expires为接口到期时间,term为开奖期次,time为开奖时间,nextTerm为下一期的期次,nextTime为下一期的开奖时间
{
 "sgft": {
  "name": "SG飞艇",
  "expires": "2024-04-24 15:16:56",
  "nextTerm": "20240424-184",
  "nextTime": "2024-04-24 15:20:00",
  "message": "",
  "opens": [
   {
    "term": "20240424183",
    "number": "**,01,02,09,05,10,04,07,08,06",
    "time": "2024-04-24 15:15:00"
   },
   {
    "term": "20240424182",
    "number": "**,01,02,05,10,06,04,09,07,03",
    "time": "2024-04-24 15:10:00"
   },
   {
    "term": "20240424181",
    "number": "**,08,09,02,05,03,07,10,06,04",
    "time": "2024-04-24 15:05:00"
   },
   {
    "term": "20240424180",
    "number": "**,10,04,02,05,01,03,06,09,08",
    "time": "2024-04-24 15:00:00"
   },
   {
    "term": "20240424179",
    "number": "**,04,03,01,10,06,05,09,02,07",
    "time": "2024-04-24 14:55:00"
   },
   {
    "term": "20240424178",
    "number": "**,01,07,04,02,03,05,09,10,08",
    "time": "2024-04-24 14:50:00"
   },
   {
    "term": "20240424177",
    "number": "**,04,03,01,10,09,06,02,05,08",
    "time": "2024-04-24 14:45:00"
   },
   {
    "term": "20240424176",
    "number": "**,07,01,09,04,02,03,10,08,06",
    "time": "2024-04-24 14:40:00"
   },
   {
    "term": "20240424175",
    "number": "**,02,08,10,07,01,04,05,03,06",
    "time": "2024-04-24 14:35:00"
   },
   {
    "term": "20240424174",
    "number": "**,03,01,04,06,09,08,07,10,05",
    "time": "2024-04-24 14:30:00"
   }
  ]
 }
}