SG飞艇开奖接口API演示:以下内容为SG飞艇开奖接口返回的JSON格式示例数据。 除开奖号首位以*显示外,其余内容和格式与正式接口内容完全相同(注:同一开奖接口可包含1个或多个彩种、且期数和数据格式可以自行选择)
根部属性为彩种英文名称,expires为接口到期时间,term为开奖期次,time为开奖时间,nextTerm为下一期的期次,nextTime为下一期的开奖时间
{
 "sgft": {
  "name": "SG飞艇",
  "expires": "2023-06-07 08:11:36",
  "message": "",
  "opens": [
   {
    "term": "20230607098",
    "number": "**,02,09,08,03,06,10,05,04,07",
    "time": "2023-06-07 08:10:00"
   },
   {
    "term": "20230607097",
    "number": "**,07,09,05,10,04,06,01,03,08",
    "time": "2023-06-07 08:05:00"
   },
   {
    "term": "202306070097",
    "number": "**,07,09,05,10,04,06,01,03,08",
    "time": "2023-06-07 08:05:00"
   },
   {
    "term": "20230607096",
    "number": "**,02,06,08,03,01,05,07,10,04",
    "time": "2023-06-07 08:00:00"
   },
   {
    "term": "202306070096",
    "number": "**,02,06,08,03,01,05,07,10,04",
    "time": "2023-06-07 08:00:00"
   },
   {
    "term": "20230607095",
    "number": "**,02,08,01,07,03,09,10,04,05",
    "time": "2023-06-07 07:55:00"
   },
   {
    "term": "202306070095",
    "number": "**,02,08,01,07,03,09,10,04,05",
    "time": "2023-06-07 07:55:00"
   },
   {
    "term": "20230607094",
    "number": "**,09,08,02,04,01,10,07,03,06",
    "time": "2023-06-07 07:50:00"
   },
   {
    "term": "202306070094",
    "number": "**,09,08,02,04,01,10,07,03,06",
    "time": "2023-06-07 07:50:00"
   },
   {
    "term": "20230607093",
    "number": "**,04,02,08,05,06,07,09,03,10",
    "time": "2023-06-07 07:45:00"
   }
  ]
 }
}