VR北京赛车开奖接口API演示:以下内容为VR北京赛车开奖接口返回的JSON格式示例数据。 除开奖号首位以*显示外,其余内容和格式与正式接口内容完全相同(注:同一开奖接口可包含1个或多个彩种、且期数和数据格式可以自行选择)
根部属性为彩种英文名称,expires为接口到期时间,term为开奖期次,time为开奖时间,nextTerm为下一期的期次,nextTime为下一期的开奖时间
{
 "vrbjsc": {
  "name": "VR北京赛车",
  "expires": "2023-06-07 06:22:59",
  "message": "",
  "opens": [
   {
    "term": "202306060252",
    "number": "**,03,09,08,06,01,05,10,07,02",
    "time": "2023-06-07 06:00:33"
   },
   {
    "term": "202306060251",
    "number": "**,07,08,09,06,04,02,01,03,10",
    "time": "2023-06-07 05:55:30"
   },
   {
    "term": "202306060250",
    "number": "**,01,08,07,03,02,04,10,06,09",
    "time": "2023-06-07 05:50:36"
   },
   {
    "term": "202306060249",
    "number": "**,01,07,10,04,02,08,06,03,05",
    "time": "2023-06-07 05:45:29"
   },
   {
    "term": "202306060248",
    "number": "**,07,02,10,09,04,05,03,01,08",
    "time": "2023-06-07 05:40:34"
   },
   {
    "term": "202306060247",
    "number": "**,04,06,01,08,05,10,09,02,03",
    "time": "2023-06-07 05:35:31"
   },
   {
    "term": "202306060246",
    "number": "**,07,10,04,08,05,01,09,03,02",
    "time": "2023-06-07 05:30:33"
   },
   {
    "term": "202306060245",
    "number": "**,02,07,04,03,01,09,10,08,05",
    "time": "2023-06-07 05:25:36"
   },
   {
    "term": "202306060244",
    "number": "**,07,05,09,01,04,06,03,08,02",
    "time": "2023-06-07 05:20:33"
   },
   {
    "term": "202306060243",
    "number": "**,08,05,07,01,04,03,06,09,02",
    "time": "2023-06-07 05:15:38"
   }
  ]
 }
}